Important

ANUNȚ: Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare organizează concurs pentru ocuparea a mai multor posturi

Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, județul Maramureș, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, în temeiul prevederilor HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru următoarele posturi contractuale vacante:

– 3 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Medicină Internă;

– 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția Medicină Internă;

– 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția Hematologie;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical S la Secția Cardiologie;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Secția Cardiologie;

– 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Secția Neurologie;

– 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Neurologie;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Ortopedie și Traumatologie;

– 5 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Secția Chirurgie generală;

– 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția Urologie;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția ATI;

– 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Chirurgie plastică,

microchirurgie reconstructivă;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Pediatrie;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Secția Pediatrie;

– 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Obstetrică-Ginecologie;

– 3 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Secția Neonatologie;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Neonatologie;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Oncologie Medicală;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Structura Spitalizare de zi;

– 4 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Laboratorul Angiografie, cateterism cardiac și cardiologie intervențională;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Laborator Explorări Funcționale;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal S la Secția Oncologie Medicală;

– 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Secția Cardiologie;

                – 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal S la Secția Chirurgie generală;

– 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Pediatrie;

-1 post cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Laboratorul Angiografie, cateterism cardiac și cardiologie intervențională;

-1 post cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Secția Cardiologie;

                -1 post cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Secția Neurologie;

– 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Neurochirurgie;

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

Condițiile generale necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

    a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

   d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;   

    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru posturile de asistent medical principal

diplomă de studii postliceale sanitare sau diplomă de studii postliceale prin echivalare  

 conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau diplomă de licență în specialitate;

-diplomă de bacalaureat;

-certificat de membru eliberat de OAMGMAMR și avizul de liberă practică pentru anul 2024

 sau adeverință eliberată de OAMGMAMR (în original);

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani;

-certificat de grad principal.

Pentru posturile de asistent medical

diplomă de studii postliceale sanitare sau diplomă de studii postliceale prin echivalare  

 conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau diplomă de licență în specialitate;

-diplomă de bacalaureat;

-certificat de membru eliberat de OAMGMAMR și avizul de liberă practică pentru anul 2024 

 sau adeverință eliberată de OAMGMAMR (în original);

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;

Pentru posturile de asistent medical debutant

diplomă de studii postliceale sanitare sau diplomă de studii postliceale prin echivalare  

 conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau diplomă de licență în specialitate;

-diplomă de bacalaureat;

-certificat de membru eliberat de OAMGMAMR și avizul de liberă practică pentru anul 2024

  sau adeverință eliberată de OAMGMAMR (în original);

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime;

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 22.04.2024-09.05.2024, de luni-joi, între orele 12.00-15.00, iar vineri între orele 10.00-13.00.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în parcurgerea a trei etape succesive, după cum urmează:

– selecția dosarelor de concurs

– proba scrisă: punctajul este de maxim 100 puncte

– interviu: punctajul este de maxim 100 puncte

                Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minim 50 de puncte pentru funcțiile de execuție.

                Se pot prezenta la următoarea probă de concurs numai candidații declarați admiși la etapa anterioară. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la probele de concurs. În termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului fiecarei probe candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie la Biroul Personal din cadrul Serviciului Runos. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea candidaţilor reuşiţi la concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

· depunerea dosarelor până la data de 09.05.2024, ora 15.00.

· afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere până la data de 14.05.2024

· depunerea contestațiilor până la data de 15.05.2024

· afișarea rezultatelor în urma contestațiilor până la data de 16.05.2024

· desfășurarea probei scrise: în data de 20.05.2024, ora 11.00

· afișarea rezultatelor probei scrise până la data de 21.05.2024

· depunerea contestațiilor până la data de 21.05.2024

· afișarea rezultatelor în urma contestațiilor până la data de 22.05.2024

· susținerea interviului: în data de 23.05.2024, ora 09.00

· afișarea rezultatelor interviului până la data de 24.05.2024

· depunerea contestațiilor până la data de 27.05.2024

· afișarea rezultatelor finale până la data de 28.05.2024

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

(1) a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76 /2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru

posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă,

persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

 i) curriculum vitae, model comun European;

 k) chitanţă de plată a taxei de concurs în valoare de 60 lei achitată la casieria unităţii; 

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3)  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea

sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

               Depunerea corectă și completă a documentelor din dosarul de concurs revine candidatului.

Candidatii declarati “admisi” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant este obligat sa se prezinte la post in termen de 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale. In urma formularii unei cereri scrise si temeinic justificate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor finale, un alt termen de prezentare la post care nu poate depasi termenul de preaviz prevazut pentru demisie in Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, maxim 20 de zile lucratoare calculate de la data afisarii rezultatelor finale. In cazul neprezentarii la post la termenul prevazut in vederea angajarii, postul este declarat vacant, caz in care se comunica candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara, posibilitatea de a ocupa postul respectiv, cu respectarea prevederilor referitoare la punctajul minim necesar (50 de puncte la fiecare proba a concursului).

BIBLIOGRAFIE- LEGISLAȚIE SANITARĂ

1.TRATAT DE INGRIJIRI MEDICALE PENTRU ASISTENTII MEDICALI GENERALISTI- Vol I, II , III  – Cordonator . Prof.  Dr.Marcea Crin – , Editia Universitara ,,Carol “Davila, Bucuresti 2021

2.Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului , publicata in Monitorul Oficial  al Romaniei , cu modificarile si completarile ulterioare

3.Ordonanta de urgenta a guvernului  nr.144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist , a profesiei de moasa si a profesiei de aistent medical , precum si organizarea si functionarea Ordiunuluii Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare

4.ORDINUL MS nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

5.ORDINUL MS nr. 1761 din 3 SEPTEMBRIE 2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;

6.ORDINUL MS 854 din 21 martie 2022 – completare la ORDINUL MS nr. 1761 din 3 SEPTEMBRIE 2021 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;

7.ORDINUL MS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

TEMATICA

Nevoi fundamentale ( Modelul de ingrijire Henderson) Cap 1.4 ( Volumul I)

NURSING IN MEDICINA INTERNA SI SPECIALITATI INRUDITE  Vol II

NURSING IN CHIRURGIE SI SPECIALITATI  INRUDITE- Volumul II cap 2

  • Nursing in chirurgia generala
  • Nursing in ortopedie si traumatologie
  • Nursing in urologie

NURSING IN URGENTE MEDICALE SI ATI-Volumul III-Cap. I

 Nursing   in  urgente medico-chirurgicale, situatii de criza  si dezastre

Notiuni privind normele de aplicare  a Legii drpturilor pacientului nr. 46/2003

Notiuni privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist , a profesiei de moasa si a profesiei de aistent medical , precum si organizarea si functionarea Ordiunuluii Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

ORDINUL nr. 1.101 din 30 septembrie 2016:

– ANEXA 1 – pct.13 – Atribuțiile asistenței medicale de salon

– ANEXA 2 – A. Organizarea supravegherii IAAM în unitățile sanitare

– ANEXA 3

– ANEXA 4

ORDINUL nr. 1761 din 3 SEPTEMBRIE 2021

– ANEXA 1

– ANEXA 3

ORDINUL 854 din 21 martie 2022 ( completare la ORD. MS nr. 1761/ 2021):

-articolele modificate care se regăsesc în ANEXELE 1 și 3.

ORDINUL nr. 1.226 din 3 decembrie 2012:

-ANEXA  1

ORDINUL nr. 1025 din 7 decembrie 2000:

-ANEXA 1:          –      Obiective si domenii de aplicare;

                                               –      Definitii;

  • Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei;
  • Transportul si depozitarea lenjeriei murdare;
  • Sortarea lenjeriei
  • Depozitarea si transportul lenjeriei curate;
  • Conditii de calitate pentru aprecierea serviciilor de spalatorie;
  • Educarea si formarea profesionala continua a personalului implicat.

Concursul se va desfaşura la sediul Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31.

                Informaţiile referitoare la rezultatele probelor de concurs se afişează pe site-ul  www.spitaljbm.ro, la secțiunea de interes public-anunțuri angajare/concursuri.

                Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, str.George Coșbuc, nr. 31, judeţul Maramureş, telefon 0262/205100/2284 sau 0262/218712 și pe site-ul  www.spitaljbm.ro,

Te-ar putea interesa si

O PREOCUPARE CONSTANTĂ A POLIŢIŞTILOR: Prevenirea furturilor din locuinţă

Vasile Dale

Gheorghe Șimon, deputat PSD: PSD a început consultările publice asupra proiectelor de lege ale Educației

Redactie

Pestă porcină africană confirmată într-o gospodărie din Stremț

Redactie

Lasa un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.